bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Przetargi / Oferty

Warszawa, 03.12.2018 r.
O G Ł O S Z E N I E
nr 1/12/2018
zakończono
Notatka z przeprowadzonego rozeznania [PDF]

Szkoła Podstawowa nr 163 im. Batalionu „Zośka” w Warszawie przy ul. Osieckiej 28/32
działając na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 1579 z późn. zm.),planując zakup artykułów spożywczych nie przekraczający równowartości 30 000 EURO

ZAPRASZA DO WZIĘCIA UDZIAŁU
w przeprowadzanym rozeznaniu cenowym na sukcesywną dostawę artykułów spożywczych z grypy CPV 15000000-8

 1. Rozeznanie cenowe ZIEMNIAKI (PDF)
 2. Załącznik nr 4 (PDF)

Warszawa, 03.12.2018 r.
O G Ł O S Z E N I E
nr 2/12/2018

zakończono
Notatka z przeprowadzonego rozeznania [PDF]

Szkoła Podstawowa nr 163 im. Batalionu „Zośka” w Warszawie przy ul. Osieckiej 28/32
działając na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1579 z późn. zm.),planując zakup artykułów spożywczych nie przekraczający równowartości 30 000 EURO

ZAPRASZA DO WZIĘCIA UDZIAŁU
w przeprowadzanym rozeznaniu cenowym na sukcesywną dostawę artykułów spożywczych z grypy CPV 15000000-8

 1. Rozeznanie cenowe na warzywa i owoce świeże (PDF)
 2. Załącznik nr 2 (PDF)


Warszawa, 03.12.2018 r.
Ogłoszenie
nr 3/12/2018

zakończono
Notatka z przeprowadzonego rozeznania [PDF]

Szkoła Podstawowa nr 163 im. Batalionu „Zośka” w Warszawie przy ul. Osieckiej 28/32
na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 1579 z późn. zm., planując zakup artykułów spożywczych nie przekraczający równowartości 30 000 EURO

ZAPRASZA DO WZIĘCIA UDZIAŁU
w przeprowadzanym rozeznaniu cenowym na sukcesywną dostawę mięs i wędlin z grypy CPV 15.10.00.00-9, 15.13.17.00-2, 15.11.10.00-9, 15.11.30.00-3, 15.11.20.00-6

 1. Rozeznanie cenowe MIĘSO (PDF)
 2. Załącznik nr 2 druk ofert cenowej na mięso (PDF)

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
zakończono
informacja o wyniku naboru (PDF)

Specjalista ds. BHP
w Szkole Podstawowej nr 163 im. Batalionu Zośka ul. Osiecka 28/32, 04-173 Warszawa

Załącznik (.docx)

Data publikacji oferty: 3 grudnia 2018 r.
Data ważności oferty: 14 grudnia 2018 r.O G Ł O S Z E N I E
nr 2/06/2018
Notatka z przeprowadzonego rozeznania [PDF]

Szkoła Podstawowa nr 163 im. Batalionu „Zośka” w Warszawie przy ul. Osieckiej 28/32
działając na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), planując zakup artykułów spożywczych nie przekraczający równowartości 30 000 EURO

ZAPRASZA DO WZIĘCIA UDZIAŁU
w przeprowadzanym rozeznaniu cenowym na sukcesywną dostawę artykułów spożywczych z grupy CPV 15000000-8

 1. Zamawiający:
  Szkoła Podstawowa nr 163 im. Batalionu Zośka, ul. Osiecka 28/32,04-173 Warszawa; NIP 113-13-33-820
 2. Przedmiot zamówienia:
  Sukcesywny zakup i dostawę artykułów:
  • Produkty mleczarskie CPV 15500000-3- Załącznik nr 7
   dla Szkoły Podstawowej nr 163 im. Batalionu „Zośka” w Warszawie nr 1/06/2018 zgodnie z załącznikami (bez wprowadzania zmian)
 3. Termin realizacji:
  od 1 września 2018 r. do 31 sierpnia 2019 r.
 4. Istotne warunki zamówienia:
  1. 1) Artykuły spożywcze dostarczane będą sukcesywnie zgodnie z zamówieniami cząstkowymi złożonymi przez Zamawiającego na koszt Dostawcy według cen jednostkowych określonych w ofercie, w terminie do 1 dnia od przyjęcia zamówienia.
  2. Każdy z Dostawców powinien sporządzić jedną ofertę cenową zgodnie z w/w załącznikami. (nie może jej zmienić)
  3. Powinna być przedstawiona cena brutto (netto plus podatek VAT).
  4. Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
  5. Rozliczenie następować będzie przelewem na konto wskazane na fakturze w ciągu 21 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę.
 5. Oferty należy składać listownie, e-mailem, lub osobiście:
  Szkoła Podstawowa nr 163 im. Batalionu „Zośka” ul. Osiecka 28/32 04-173 Warszawa z dopiskiem: „Zamówienie ofertowe nr 2/06/2018” w sekretariacie;
  e-mailem : sekretariat@sp163.um.warszawa.pl do dnia 30 sierpnia 2018 r. do godziny 14:00

Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się kryterium najniższej ceny tej samej jakości produktów. Zamawiający zastrzega sobie możliwość sprawdzenia jakości produktów prosząc o próbki towaru. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości zamawianych produktów zachowując wysokość ceny jednostkowej podanej w ofercie. Zamawiający nie jest również zobowiązany do zamówienia wszystkich pozycji wymienionych w ofercie.

Kontakt:
Marek Dymitrowski – tel. 512 792 477

Załącznik nr 7 Produkty mleczarskie [XLS]


OFERTA PRACY
NA STANOWISKO SPECJALISTY DS. KADROWYCH
zakończono


Zatrudnimy osobę na stanowisko specjalisty ds. kadrowych w Szkole Podstawowej nr 163 im. Batalionu Zośka przy ul. Osieckiej 28/32 w Warszawie.
1. Wymiar zatrudnienia – pełny etat
2. Praca w godzinach 08.00-16.00 pięć dni w tygodniu praca na okres od 01.07.2018 – 30.09.2018. na zastępstwo.
Wynagrodzenie 3920.00 dla całego etatu brutto

Zakres obowiązków:
sporządzanie Umów o pracę z nauczycielami, sprawozdania do GUS, prowadzenie teczek Akt osobowych, prowadzenie teczek awansu zawodowego nauczycieli i sporządzanie dokumentów z tym związanych, prowadzenie ewidencji ważności badań lekarskich, szkoleń BHP, prowadzenie składnicy akt osobowych, rejestr zwolnień lekarskich, wystawianie zaświadczeń o pracy, świadectw pracy, przekazywanie dokumentów do DBFO, WOW,

Proszę o zgłoszenie wszystkich kandydatów do sekretariatu przy ul. Osieckiej 28/32 w Warszawie osobiście, telefonicznie na nr 22 277 14 42, (22) 27 71 456 lub e-mailem: sekretariat@sp163.edu.pl


O G Ł O S Z E N I E
nr 1/06/2018 -zakończono
Notatka z przeprowadzonego rozeznania [PDF]

Szkoła Podstawowa nr 163 im. Batalionu „Zośka” w Warszawie przy ul. Osieckiej 28/32
działając na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), planując zakup artykułów spożywczych nie przekraczający równowartości 30 000 EURO

ZAPRASZA DO WZIĘCIA UDZIAŁU
w przeprowadzanym rozeznaniu cenowym na sukcesywną dostawę artykułów spożywczych z grupy CPV 15000000-8

1. Zamawiający:
Szkoła Podstawowa nr 163 im. Batalionu Zośka, ul. Osiecka 28/32,04-173 Warszawa; NIP 113-13-33-820

2. Przedmiot zamówienia
Sukcesywny zakup i dostawę artykułów:

1. Wyrobów garmażeryjnych CPV 15894300-4 – Załącznik nr 8
dla Szkoły Podstawowej nr 163 im. Batalionu „Zośka” w Warszawie nr 1/06/2018 zgodnie z załącznikami (bez wprowadzania zmian)

3. Termin realizacji: od 1 września 2018 r. do 31 sierpnia 2019 r.

4. Istotne warunki zamówienia:

 1. Artykuły spożywcze dostarczane będą sukcesywnie zgodnie z zamówieniami cząstkowymi złożonymi przez Zamawiającego na koszt Dostawcy według cen jednostkowych określonych w ofercie, w terminie do 1 dnia od przyjęcia zamówienia.
 2. Każdy z Dostawców powinien sporządzić jedną ofertę cenową zgodnie z w/w załącznikami. (nie może jej zmienić)
 3. Powinna być przedstawiona cena brutto (netto plus podatek VAT).
 4. Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
 5. Rozliczenie następować będzie przelewem na konto wskazane na fakturze w ciągu 21 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę.

5. Oferty należy składać listownie, e-mailem, lub osobiście:
Szkoła Podstawowa nr 163 im. Batalionu „Zośka” ul. Osiecka 28/32 04-173 Warszawa z dopiskiem „Zamówienie ofertowe nr 1/06/2018” w sekretariacie; e-mailem : sekretariat@sp163.um.warszawa.pl do dnia 29 czerwca 2018 r. do godziny 14:00

Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się kryterium najniższej ceny tej samej jakości produktów. Zamawiający zastrzega sobie możliwość sprawdzenia jakości produktów prosząc o próbki towaru. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości zamawianych produktów zachowując wysokość ceny jednostkowej podanej w ofercie. Zamawiający nie jest również zobowiązany do zamówienia wszystkich pozycji wymienionych w ofercie.
Kontakt:
Marek Dymitrowski – tel. 512 792 477

Załącznik (XLS)
Rozeznanie cenowe na „Rozbudowę sieci monitoringu” nr 3/05/2017 -zakończono

Działając na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 2164-tekst jednolity z późn. zm.) planując zakup usługi, nie przekraczającej równowartości 30 000 EURO Szkoła Podstawowa nr 163 im. Batalionu „Zośka” w Warszawie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na „Rozbudowę sieci monitoringu”.
1. Zamawiający:
Szkoła Podstawowa nr 163 im. Batalionu Zośka
ul. Osiecka 28/32
04-173 Warszawa
tel./fax 22 6104316
NIP 113-13-33-820

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest modernizacja i rozbudowa systemu kamer i kontroli dostępu.

3. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ WIELKOŚCI LUB ZAKRESU ZAMÓWIENIA:

Wykonawca zobowiązuje się do:
Usytuowania i podłączenia dostarczonych kamer do istniejącej infrastruktury komunikacyjnej Zamawiającego w 8 nowych punktach kamerowych wskazanych przez Zamawiającego, położonych na terenie Szkoły oraz wymianę niektórych starych kamer w uzgodnieniu z Zamawiającym na nowe, nowocześniejsze z możliwością dokładnego zidentyfikowania obserwowanego obiektu, uruchomienia i poprawnego skonfigurowania tych urządzeń do rejestratora oraz wykonania testów zapisu i odczytu nagrań z kamer monitoringu zakończonych wynikiem pozytywnym. oraz modernizację kontroli dostępu poprzez wymianę szyfratorów na kontrolera systemowego wejść, jednego urządzenia na wejście i wyjście oraz 110 kart zbliżeniowych z nadrukowanym kodem.

KLASYFIKACJA ZAMÓWIENIA

1) Zamówienie zakwalifikowano zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień CPV
35.12.00.00 Kamery bezpieczeństwa.
30.23.70.00 Części, akcesoria i wyroby do komputerów

3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1) Wymagany termin realizacji zamówienia:
czerwiec –grudzień 2017

4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

1) O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
a) spełnią niżej wymienione warunki zawarte w art. 22 ust. 1 Ustawy dotyczące:
i) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
ii) posiadania wiedzy i doświadczenia
iii) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
iv) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca przedłoży w ofercie oświadczenia w trybie art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Wykonawca powinien przeprowadzić wizję lokalną w miejscu realizacji robót w celu
oszacowania na własną odpowiedzialność kosztów ryzyka oraz uzyskania wszelkich danych jakie mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty.

5. Termin całkowitego ukończenia prac i uruchomienia infrastruktury nie może przekroczyć 24 grudnia 2017 r.

6. Oferty należy składać listownie, e-mailem, faksem lub osobiście:
Szkoła Podstawowa nr 163 im. Batalionu „Zośka” ul. Osiecka 28/32 04-173 Warszawa z dopiskiem „Rozbudowę sieci monitoringu ” nr 3/05/2017.
faxem 22 6104316; e-mailem : sp163@edu.um.warszawa.pl do dnia 26 maja 2017.

Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się kryterium najniższej ceny tej samej jakości usługi.
Kontakt:
1) Iza Szczepańska - tel: (22)610 43 16; fax:(22)610 43 16, e-mail: sp163@edu.um.warszawa.pl


Rozeznanie cenowe na dostawę artykułów gospodarczych i środków czystości nr 1/05/2017 - zakończone

Działając na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.),planując zakup środków czystości i artykułów gospodarczych, nie przekraczający równowartości 30 000 EURO Szkoła Podstawowa nr 163 im. Batalionu „Zośka” w Warszawie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na zakup artykułów gospodarczych i środków czystości
1. Zamawiający:
Szkoła Podstawowa nr 163 im. Batalionu Zośka
ul. Osiecka 28/32
04-173 Warszawa
tel./fax 22 6104316
NIP 113-13-33-820

2. Przedmiot zamówienia
Zakup środków czystości i artykułów gospodarczych dla Szkoły Podstawowej nr 163 im. Batalionu „Zośka” w Warszawie nr 1/05/2017 zgodnie z załącznikiem nr 1 ( bez wprowadzania zmian).

3. Termin realizacji: od maja do grudnia 2017 r.

4. Istotne warunki zamówienia:
1) Każdy z Dostawców powinien sporządzić jedną ofertę cenową zgodnie z Załącznikiem 1.
nie może jej zmienić.
2) Powinna być przedstawiona cena brutto( netto plus podatek VAT).
3) Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
4) Rozliczenie nastąpi przelewem na konto wskazane na fakturze w ciągu 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę

5. Oferty należy składać listownie, e-mailem, faksem lub osobiście:
Szkoła Podstawowa nr 163 im. Batalionu „Zośka” ul. Osiecka 28/32 04-173 Warszawa z dopiskiem „Rozeznanie cenowe nr 1/05/2017” w sekretariacie
faxem 22 6104316; e-meilem : sp163@edu.um.warszawa.pl do dnia 12 maja 2017 do godziny 16:00

Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się kryterium najniższej ceny tej samej jakości produktów. Zamawiający zastrzega sobie możliwość sprawdzenia jakości produktów prosząc o próbki towaru. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości zamawianych produktów zachowując wysokość ceny jednostkowej podanej w ofercie. Zmawiający nie jest również zobowiązany do zamówienia wszystkich pozycji wymienionych w ofercie.

Kontakt:
Iza Szczepańska
tel: (22)610 43 16
fax:(22)610 43 16
e-mail: sp163@edu.um.warszawa.pl

ZAŁĄCZNIK

________________________________________________________________

Rozeznanie cenowe na dostawę środków czystości nr 2/05/2017 - zakończone

Działając na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.),planując zakup środków czystości i artykułów gospodarczych, nie przekraczający równowartości 30 000 EURO Szkoła Podstawowa nr 163 im. Batalionu „Zośka” w Warszawie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na zakup środków czystości
1. Zamawiający:
Szkoła Podstawowa nr 163 im. Batalionu Zośka
ul. Osiecka 28/32
04-173 Warszawa
tel./fax 22 6104316
NIP 113-13-33-820

2. Przedmiot zamówienia
Zakup środków czystości dla Szkoły Podstawowej nr 163 im. Batalionu „Zośka” w Warszawie nr 2/05/2017 zgodnie z załącznikiem nr 1 ( bez wprowadzania zmian).

3. Termin realizacji: od maja do grudnia 2017 r.

4. Istotne warunki zamówienia:
1) Każdy z Dostawców powinien sporządzić jedną ofertę cenową zgodnie z Załącznikiem 1.
nie może jej zmienić.
2) Powinna być przedstawiona cena brutto( netto plus podatek VAT).
3) Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
4) Rozliczenie nastąpi przelewem na konto wskazane na fakturze w ciągu 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę

5. Oferty należy składać listownie, e-mailem, faksem lub osobiście:
Szkoła Podstawowa nr 163 im. Batalionu „Zośka” ul. Osiecka 28/32 04-173 Warszawa z dopiskiem „Rozeznanie cenowe nr 2/05/2017” w sekretariacie
faxem 22 6104316; e-meilem : sp163@edu.um.warszawa.pl do dnia 12 maja 2017 do godziny 16:00

Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się kryterium najniższej ceny tej samej jakości produktów. Zamawiający zastrzega sobie możliwość sprawdzenia jakości produktów prosząc o próbki towaru. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości zamawianych produktów zachowując wysokość ceny jednostkowej podanej w ofercie. Zmawiający nie jest również zobowiązany do zamówienia wszystkich pozycji wymienionych w ofercie.

Kontakt:
Iza Szczepańska
tel: (22)610 43 16;
fax:(22)610 43 16,
e-mail: sp163@edu.um.warszawa.pl

ZAŁĄCZNIK


________________________________________________________________

Rozeznanie cenowe na zakup komputerów nr 2/02/2017 zostało zakończone


Rozeznanie cenowe na „Rozbudowę sieci kamer” nr 3/02/2017

Działając na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 2164, z 2016 r., poz.831, poz.996, poz.1020, poz.1250, poz.1265), planując zakup usługi, nie przekraczającej równowartości 30 000 EURO Szkoła Podstawowa nr 163 im. Batalionu „Zośka” w Warszawie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na „Rozbudowę sieci kamer”.


1. Zamawiający:
Szkoła Podstawowa nr 163 im. Batalionu Zośka
ul. Osiecka 28/32
04-173 Warszawa
tel./fax 22 6104316
NIP 113-13-33-820

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, instalacja, uruchomienie, regulacja kamer.

3. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ WIELKOŚCI LUB ZAKRESU ZAMÓWIENIA:

Wykonawca zobowiązuje się do:
Usytuowania i podłączenia dostarczonych kamer do istniejącej infrastruktury komunikacyjnej Zamawiającego w 6 nowych punktach kamerowych wskazanych przez Zamawiającego, położonych na terenie Szkoły oraz wymianę niektórych starych kamer w uzgodnieniu z Zamawiającym na nowe, nowocześniejsze z możliwością dokładnego zidentyfikowania obserwowanego obiektu, uruchomienia i poprawnego skonfigurowania tych urządzeń do rejestratora oraz wykonania testów zapisu i odczytu nagrań z kamer monitoringu zakończonych wynikiem pozytywnym.

KLASYFIKACJA ZAMÓWIENIA

1) Zamówienie zakwalifikowano zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień CPV
35.12.00.00 Kamery bezpieczeństwa.
30.23.70.00 Części, akcesoria i wyroby do komputerów

3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1) Wymagany termin realizacji zamówienia:
czerwiec –grudzień 2017

4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

1) O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:

 1. spełnią niżej wymienione warunki zawarte w art. 22 ust. 1 Ustawy dotyczące:
  1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
  2. posiadania wiedzy i doświadczenia
  3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
  4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca przedłoży w ofercie oświadczenia w trybie art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Wykonawca powinien przeprowadzić wizję lokalną w miejscu realizacji robót w celu
oszacowania na własną odpowiedzialność kosztów ryzyka oraz uzyskania wszelkich danych jakie mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty
.

5. Termin całkowitego ukończenia prac i uruchomienia infrastruktury nie może przekroczyć 24 grudnia 2017 r.

6. Oferty należy składać listownie, e-mailem, faksem lub osobiście:
Szkoła Podstawowa nr 163 im. Batalionu „Zośka” ul. Osiecka 28/32 04-173 Warszawa z dopiskiem „Rozbudowa sieci kamer” nr 3/02/2017.
faxem 22 6104316; e-mailem : sp163@edu.um.warszawa.pl do dnia 28 lutego 2017 do godziny 16:00

Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się kryterium najniższej ceny tej samej jakości usługi.

Kontakt:
Iza Szczepańska - tel: (22)610 43 16; fax:(22)610 43 16, e-mail: sp163@edu.um.warszawa.pl
Opublikował: Jacek Mistewicz
Publikacja dnia: 04.01.2019
Podpisał: Jacek Mistewicz
Dokument z dnia: 15.07.2014
Dokument oglądany razy: 8 257