bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 10.01.2018, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

Przetargi / OfertyRozeznanie cenowe na „Rozbudowę sieci monitoringu” nr 3/05/2017

Działając na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 2164-tekst jednolity z późn. zm.) planując zakup usługi, nie przekraczającej równowartości 30 000 EURO Szkoła Podstawowa nr 163 im. Batalionu „Zośka” w Warszawie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na „Rozbudowę sieci monitoringu”.
1. Zamawiający:
Szkoła Podstawowa nr 163 im. Batalionu Zośka
ul. Osiecka 28/32
04-173 Warszawa
tel./fax 22 6104316
NIP 113-13-33-820

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest modernizacja i rozbudowa systemu kamer i kontroli dostępu.

3. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ WIELKOŚCI LUB ZAKRESU ZAMÓWIENIA:

Wykonawca zobowiązuje się do:
Usytuowania i podłączenia dostarczonych kamer do istniejącej infrastruktury komunikacyjnej Zamawiającego w 8 nowych punktach kamerowych wskazanych przez Zamawiającego, położonych na terenie Szkoły oraz wymianę niektórych starych kamer w uzgodnieniu z Zamawiającym na nowe, nowocześniejsze z możliwością dokładnego zidentyfikowania obserwowanego obiektu, uruchomienia i poprawnego skonfigurowania tych urządzeń do rejestratora oraz wykonania testów zapisu i odczytu nagrań z kamer monitoringu zakończonych wynikiem pozytywnym. oraz modernizację kontroli dostępu poprzez wymianę szyfratorów na kontrolera systemowego wejść, jednego urządzenia na wejście i wyjście oraz 110 kart zbliżeniowych z nadrukowanym kodem.

KLASYFIKACJA ZAMÓWIENIA

1) Zamówienie zakwalifikowano zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień CPV
35.12.00.00 Kamery bezpieczeństwa.
30.23.70.00 Części, akcesoria i wyroby do komputerów

3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1) Wymagany termin realizacji zamówienia:
czerwiec –grudzień 2017

4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

1) O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
a) spełnią niżej wymienione warunki zawarte w art. 22 ust. 1 Ustawy dotyczące:
i) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
ii) posiadania wiedzy i doświadczenia
iii) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
iv) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca przedłoży w ofercie oświadczenia w trybie art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Wykonawca powinien przeprowadzić wizję lokalną w miejscu realizacji robót w celu
oszacowania na własną odpowiedzialność kosztów ryzyka oraz uzyskania wszelkich danych jakie mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty.

5. Termin całkowitego ukończenia prac i uruchomienia infrastruktury nie może przekroczyć 24 grudnia 2017 r.

6. Oferty należy składać listownie, e-mailem, faksem lub osobiście:
Szkoła Podstawowa nr 163 im. Batalionu „Zośka” ul. Osiecka 28/32 04-173 Warszawa z dopiskiem „Rozbudowę sieci monitoringu ” nr 3/05/2017.
faxem 22 6104316; e-mailem : sp163@edu.um.warszawa.pl do dnia 26 maja 2017.

Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się kryterium najniższej ceny tej samej jakości usługi.
Kontakt:
1) Iza Szczepańska - tel: (22)610 43 16; fax:(22)610 43 16, e-mail: sp163@edu.um.warszawa.pl


Rozeznanie cenowe na dostawę artykułów gospodarczych i środków czystości nr 1/05/2017 - zakończone

Działając na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.),planując zakup środków czystości i artykułów gospodarczych, nie przekraczający równowartości 30 000 EURO Szkoła Podstawowa nr 163 im. Batalionu „Zośka” w Warszawie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na zakup artykułów gospodarczych i środków czystości
1. Zamawiający:
Szkoła Podstawowa nr 163 im. Batalionu Zośka
ul. Osiecka 28/32
04-173 Warszawa
tel./fax 22 6104316
NIP 113-13-33-820

2. Przedmiot zamówienia
Zakup środków czystości i artykułów gospodarczych dla Szkoły Podstawowej nr 163 im. Batalionu „Zośka” w Warszawie nr 1/05/2017 zgodnie z załącznikiem nr 1 ( bez wprowadzania zmian).

3. Termin realizacji: od maja do grudnia 2017 r.

4. Istotne warunki zamówienia:
1) Każdy z Dostawców powinien sporządzić jedną ofertę cenową zgodnie z Załącznikiem 1.
nie może jej zmienić.
2) Powinna być przedstawiona cena brutto( netto plus podatek VAT).
3) Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
4) Rozliczenie nastąpi przelewem na konto wskazane na fakturze w ciągu 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę

5. Oferty należy składać listownie, e-mailem, faksem lub osobiście:
Szkoła Podstawowa nr 163 im. Batalionu „Zośka” ul. Osiecka 28/32 04-173 Warszawa z dopiskiem „Rozeznanie cenowe nr 1/05/2017” w sekretariacie
faxem 22 6104316; e-meilem : sp163@edu.um.warszawa.pl do dnia 12 maja 2017 do godziny 16:00

Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się kryterium najniższej ceny tej samej jakości produktów. Zamawiający zastrzega sobie możliwość sprawdzenia jakości produktów prosząc o próbki towaru. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości zamawianych produktów zachowując wysokość ceny jednostkowej podanej w ofercie. Zmawiający nie jest również zobowiązany do zamówienia wszystkich pozycji wymienionych w ofercie.

Kontakt:
Iza Szczepańska
tel: (22)610 43 16
fax:(22)610 43 16
e-mail: sp163@edu.um.warszawa.pl

ZAŁĄCZNIK

________________________________________________________________

Rozeznanie cenowe na dostawę środków czystości nr 2/05/2017 - zakończone

Działając na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.),planując zakup środków czystości i artykułów gospodarczych, nie przekraczający równowartości 30 000 EURO Szkoła Podstawowa nr 163 im. Batalionu „Zośka” w Warszawie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na zakup środków czystości
1. Zamawiający:
Szkoła Podstawowa nr 163 im. Batalionu Zośka
ul. Osiecka 28/32
04-173 Warszawa
tel./fax 22 6104316
NIP 113-13-33-820

2. Przedmiot zamówienia
Zakup środków czystości dla Szkoły Podstawowej nr 163 im. Batalionu „Zośka” w Warszawie nr 2/05/2017 zgodnie z załącznikiem nr 1 ( bez wprowadzania zmian).

3. Termin realizacji: od maja do grudnia 2017 r.

4. Istotne warunki zamówienia:
1) Każdy z Dostawców powinien sporządzić jedną ofertę cenową zgodnie z Załącznikiem 1.
nie może jej zmienić.
2) Powinna być przedstawiona cena brutto( netto plus podatek VAT).
3) Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
4) Rozliczenie nastąpi przelewem na konto wskazane na fakturze w ciągu 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę

5. Oferty należy składać listownie, e-mailem, faksem lub osobiście:
Szkoła Podstawowa nr 163 im. Batalionu „Zośka” ul. Osiecka 28/32 04-173 Warszawa z dopiskiem „Rozeznanie cenowe nr 2/05/2017” w sekretariacie
faxem 22 6104316; e-meilem : sp163@edu.um.warszawa.pl do dnia 12 maja 2017 do godziny 16:00

Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się kryterium najniższej ceny tej samej jakości produktów. Zamawiający zastrzega sobie możliwość sprawdzenia jakości produktów prosząc o próbki towaru. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości zamawianych produktów zachowując wysokość ceny jednostkowej podanej w ofercie. Zmawiający nie jest również zobowiązany do zamówienia wszystkich pozycji wymienionych w ofercie.

Kontakt:
Iza Szczepańska
tel: (22)610 43 16;
fax:(22)610 43 16,
e-mail: sp163@edu.um.warszawa.pl

ZAŁĄCZNIK


________________________________________________________________

Rozeznanie cenowe na zakup komputerów nr 2/02/2017 zostało zakończone


Rozeznanie cenowe na „Rozbudowę sieci kamer” nr 3/02/2017

Działając na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 2164, z 2016 r., poz.831, poz.996, poz.1020, poz.1250, poz.1265), planując zakup usługi, nie przekraczającej równowartości 30 000 EURO Szkoła Podstawowa nr 163 im. Batalionu „Zośka” w Warszawie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na „Rozbudowę sieci kamer”.


1. Zamawiający:
Szkoła Podstawowa nr 163 im. Batalionu Zośka
ul. Osiecka 28/32
04-173 Warszawa
tel./fax 22 6104316
NIP 113-13-33-820

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, instalacja, uruchomienie, regulacja kamer.

3. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ WIELKOŚCI LUB ZAKRESU ZAMÓWIENIA:

Wykonawca zobowiązuje się do:
Usytuowania i podłączenia dostarczonych kamer do istniejącej infrastruktury komunikacyjnej Zamawiającego w 6 nowych punktach kamerowych wskazanych przez Zamawiającego, położonych na terenie Szkoły oraz wymianę niektórych starych kamer w uzgodnieniu z Zamawiającym na nowe, nowocześniejsze z możliwością dokładnego zidentyfikowania obserwowanego obiektu, uruchomienia i poprawnego skonfigurowania tych urządzeń do rejestratora oraz wykonania testów zapisu i odczytu nagrań z kamer monitoringu zakończonych wynikiem pozytywnym.

KLASYFIKACJA ZAMÓWIENIA

1) Zamówienie zakwalifikowano zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień CPV
35.12.00.00 Kamery bezpieczeństwa.
30.23.70.00 Części, akcesoria i wyroby do komputerów

3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1) Wymagany termin realizacji zamówienia:
czerwiec –grudzień 2017

4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

1) O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:

  1. spełnią niżej wymienione warunki zawarte w art. 22 ust. 1 Ustawy dotyczące:
    1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
    2. posiadania wiedzy i doświadczenia
    3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
    4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca przedłoży w ofercie oświadczenia w trybie art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Wykonawca powinien przeprowadzić wizję lokalną w miejscu realizacji robót w celu
oszacowania na własną odpowiedzialność kosztów ryzyka oraz uzyskania wszelkich danych jakie mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty
.

5. Termin całkowitego ukończenia prac i uruchomienia infrastruktury nie może przekroczyć 24 grudnia 2017 r.

6. Oferty należy składać listownie, e-mailem, faksem lub osobiście:
Szkoła Podstawowa nr 163 im. Batalionu „Zośka” ul. Osiecka 28/32 04-173 Warszawa z dopiskiem „Rozbudowa sieci kamer” nr 3/02/2017.
faxem 22 6104316; e-mailem : sp163@edu.um.warszawa.pl do dnia 28 lutego 2017 do godziny 16:00

Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się kryterium najniższej ceny tej samej jakości usługi.

Kontakt:
Iza Szczepańska - tel: (22)610 43 16; fax:(22)610 43 16, e-mail: sp163@edu.um.warszawa.pl
Opublikował: Jacek Mistewicz
Publikacja dnia: 10.01.2018
Podpisał: Jacek Mistewicz
Dokument z dnia: 15.07.2014
Dokument oglądany razy: 6 864