bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Sposób załatwiania spraw

Szkoła przyjmuje i załatwia sprawy dotyczące edukacji, opieki, wychowania, kadr
i finansów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dokumentację kancelaryjną,
dokumentację kadrową i finansową wg odrębnych przepisów w godzinach pracy sekretariatu.


Sprawy prowadzone przez Szkołę:
Edukacja, wychowanie i opieka:
- zapisy uczniów do szkoły;
- realizacja obowiązku szkolnego i rocznego przygotowania
przedszkolnego;
- prowadzenie arkuszy ocen, dzienników zajęć w szkole.
Sprawy administracyjne:
- wydawanie zaświadczeń;
- wydawanie decyzji dotyczących obowiązku szkolnego
i rocznego przygotowania przedszkolnego;
- wydawanie zarządzeń.
Sprawy kadrowe:
- sprawy kadrowe nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.
Sprawozdawczość:
- sprawozdania;
- raporty.
- zestawienia
Składnica akt:
- akta osobowe pracowników;
- arkusze ocen;
- dzienniki zajęć szkoły;
- protokoły z posiedzeń Rady Pedagogicznej wraz z uchwałami;
- zarządzenia wewnętrzne dyrektora szkoły.
________________________________________________________________________
Tryb załatwiania spraw:
1. Przyjęcie lub wypisanie dziecka ze szkoły, zaświadczenia, wydawanie decyzji,
sprawy organizacyjne, wnioski, skargi–dyrektor szkoły wg harmonogramu pracy.
2. Odpłatność za posiłki – referent ds. rozliczeń zgodnie z informacją na tablicy ogłoszeń.
3. Informacje o uczniu – nauczyciele wychowawcy poszczególnych oddziałów.
Sprawy można załatwiać ustnie lub pisemnie. Sprawy załatwia się według kolejności
ich wpływu i stopnia pilności.Opublikował: Jacek Mistewicz
Publikacja dnia: 18.09.2013
Podpisał: Jacek Mistewicz
Dokument z dnia: 03.07.2013
Dokument oglądany razy: 894