bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Zestaw programów

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 163 IM. BATALIONU "ZOŚKA" W WARSZAWIE (FRAGMENTY)*
ZAŁOŻENIA WSTĘPNE
Szkoła jest środowiskiem uczenia się uczniów i nauczycieli, którego najistotniejszym zadaniem jest troska o rozwój indywidualny i społeczny dziecka. Najważniejszymi partnerami w pracy są rodzice naszych uczniów, wobec których szkoła pełni rolę wspierającą.
Działamy po to, aby:
nasi uczniowie byli solidnie przygotowani do nauki w gimnazjum oraz do życia w dynamicznie zmieniającym się świecie XXI wieku;
rodzice darzyli nas zaufaniem;
pracownicy mieli satysfakcję z wykonywanej pracy;
szkoła cieszyła się zaufaniem w środowisku.
Cele ogólne programu wychowawczego:
1. Wspieranie indywidualnej drogi rozwojowej.
2. Kształtowanie pozytywnych postaw społecznych.
3. Kształtowanie więzi z krajem ojczystym oraz poszanowania dla dziedzictwa narodowego.
4. Rozwijanie poczucia jedności człowieka z otaczającym światem.
PRIORYTET W PRACY WYCHOWAWCZEJ
KSZTAŁTOWANIE AKTYWNEJ POSTAWY WOBEC SIEBIE, RÓWIEŚNIKÓW, ŚRODOWISKA SPOŁECZNEGO I PRZYRODNICZEGO

Cele szczegółowe:
1. Kształtowanie umiejętności dbania o siebie, swoje zdrowie, bezpieczeństwo i rozwój.
Dostarczanie wiedzy na temat rozwoju fizycznego i psychicznego człowieka.
Budowanie pozytywnego obrazu własnej osoby, kształtowanie umiejętności samooceny.
Kształcenie wytrwałości w osiąganiu bliskich celów związanych z własnym rozwojem.
Rozwijanie uzdolnień, zaiteresowań, stymulowanie twórczości dziecięcej.
Kompensowanie deficytów i braków rozwojowych.
2. Kształtowanie postawy szacunku, życzliwości i tolerancji oraz zdolności empatii wobec innych ludzi.
Dostarczanie wiedzy na temat roli rodziny, grupy rówieśniczej w życiu człowieka (zaspakajanie potrzeb, kształtowanie wartości i postaw).
Dostarczanie wiedzy na temat praw i obowiązków człowieka, dziecka, ucznia.
Rozwijanie umiejętności skutecznego porozumiewania się, pracy zespołowej, rozwiązywania konfliktów.
Rozwijanie samorządności jako przygotowanie do udziału w życiu środowiska lokalnego.
3. Przygotowanie do samodzielnego poszukiwania potrzebnych informacji oraz świadomego i odpowiedzialnego korzystania ze środków masowej komunikacji.
Dostarczanie uczniom wiadomości na temat różnych źródeł wiedzy we współczesny świecie.
Kształcenie umiejętności korzystania z dostępnych źródeł wiedzy.
Przygotowanie dodokonywania oceny i wyboru informacji.
Uświadomienie zagrożeń jakie niesie rozwój technologii medialnych.
4. Przygotowanie uczniów do podejmowania decyzji zgodnych z wymaganiami ochrony zasobów środowiska.
Poznanie elementów przyrody i wzajemnych zależności między nimi.
Poznanie problemów ekologicznych wybranych regionów Polski ze szczególnym uwzględnieniem okolic Warszawy.
Dostarczenie wiedzy na temat sposobów przeciwdziałania degradacji środowiska.
Kształcenie wrażliwości na zagrożenia środowiska i los istot żywych.
Przygotowanie do podejmowania działań na rzecz ochrony przyrody.
5. Przygotowanie do korzystania z dorobku i dziedzictwa narodowego.
Poznanie najbliższego środowisk i specyfiki swojego regionu.
Uczenie właściwego zachowania wobec symboli narodowych i miejsc pamięci.
Korzystanie z repertuaru teatrów, kin, muzeów, innych ośrodków kultury.
>>> przejdź do Program wychowawczyOpublikował: Jacek Mistewicz
Publikacja dnia: 03.07.2013
Podpisał: Jacek Mistewicz
Dokument z dnia: 03.07.2013
Dokument oglądany razy: 841