bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Przedmiot działalności i kompetencje

Szkoła Podstawowa nr 163 im. Batalionu "Zośka" w Warszawie
przy ul. Osieckiej 28/32 w Warszawie
Jest szkołą publiczną gdyż:

1) zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania;
2) przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
3) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;
4) realizuje:
a) programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego,
b) ramowy plan nauczania;
5) stosuje ustalone przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania zasady
oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów
i sprawdzianów.Opublikował: Jacek Mistewicz
Publikacja dnia: 03.07.2013
Podpisał: Jacek Mistewicz
Dokument z dnia: 03.07.2013
Dokument oglądany razy: 680